top of page

全科醫生

Dr. ABDULLAH, DAVID

石大偉

■ 曼徹斯特大學牙科學士

■ 英國皇家外科醫學院牙醫全科學系院員

■ 布里斯托大學牙科進修文憑

Dr. HO, TSZ YAN WENDY

何紫茵

■ 香港大學牙醫學士

■ 倫敦大學理科碩士

■ 布

DR. LEE, CARSON KWAN LOK

李鈞洛 

■ 曼徹斯特大學牙科學士 

Dr. MAK, KA MAN CAROL

麥嘉敏

■ 香港大學牙醫學士

■ 澳紐皇家牙科醫學院院員(牙科全科)

■ 香港牙科醫學院牙科院員

■ 持續專業發展達標認證 (2016)

DR. WONG, SIEW FEN

黃綉棻

■ 香港大學牙醫學士

Dr. CHENG, CHIT ASHLEY 

鄭婕 

■ 香港大學牙醫學士

Dr. HUANG, KA YAN ANGELA

黃嘉恩

■ 香港大學牙醫學士

■ 持續專業發展達標認證 (2016)

■ 布

Dr. LEE, HON CHUNG VINCENT

李漢忠

■ 香港大學牙醫學士

■ 持續專業發展達標認證 (2016)

Dr. SO, TSZ YAN CHERRY

蘇芷茵 

■ 香港大學牙醫學士 

Dr. WU, TIM YAN CINDY

胡添欣

■ 香港大學牙醫學士

■ 持續專業發展達標認證 (2016)

■ 布

Dr. CHU, KIT MING PEARL

朱潔明

■ 香港大學牙醫學士

■ 倫敦大學理科碩士

■ 布

Dr. KI, CHUN WAH MATTHEW 

祁駿華

■ 香港大學牙醫學士

■ 持續專業發展達標認證 (2016)

■ 布

Dr. LEE, SANDRA CHRISTINA

李瑜

■ 曼徹斯特大學牙科學士

Dr. TSE, TSUN PANG EDWARD

謝俊邦

■ 香港大學牙醫學士

■ 香港大學牙醫碩士(複修學)

■ 布

牙齒衛生員

Ms. Chan Wing Wun, Debbie 

陳穎媛 

■ 香港政府註冊牙齒衛生員

Ms. Mak Lee Wan, Winnie

麥莉雲

■ 香港政府註冊牙齒衛生員

Ms. Lau On Ning, Qoobi 

劉安寧

■ 香港政府註冊牙齒衛生員

Ms. To Wing Man, Angel

杜詠雯

■ 香港政府註冊牙齒衛生員

Ms. Leung Kei Yan, Kiki 

梁琦欣

■ 香港政府註冊牙齒衛生員

牙齒衛生員
全科醫生
bottom of page